Recently Participated Events

Event Name Event Date
金音創作獎-最佳現場演出11/03 2021/11/03 19:30(+0800)~21:30
爛泥發芽2021台北場【台北還會有爛泥發芽嗎?】 2022/01/01 11:00(+0800) ~ 2022/01/02 22:00(+0800)
爛泥發芽2021台北場【台北還會有爛泥發芽嗎?】 2022/01/01 11:00(+0800) ~ 2022/01/02 22:00(+0800)
爛泥發芽 【社會很冷漠、我們很溫暖】 2020/08/15 12:00(+0800) ~ 2020/08/16 22:00(+0800)
爛泥發芽 【社會很冷漠、我們很溫暖】 2020/08/15 12:00(+0800) ~ 2020/08/16 22:00(+0800)